เรื่องเล่า 60 เรื่อง ของ มจธ.

ข่าวกิจกรรมฉลอง 60 ‏‏‎ปี มจธ.

ภาพแห่งความทรงจำ 60 ปี
60 เหตุการณ์สำคัญ มจธ.

6 initiatives to move KMUTT forward

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศปักธงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2562 – 2572) ตามกรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming  society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ 6 Initiatives

King Mongkut’s University of Technology Thonburi announces major changes in the next 10 years (2019-2029) under the concept ‘Transforming society. Defining the future’ for sustainable development focusing on 6 initiatives.

บริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

Donation Banner

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบ กองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)

กองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต