บริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

Donation Banner

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบ กองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)

กองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต