มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศปักธงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2562 – 2572) ตามกรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming  society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ 6 Initiatives  ดังนี้

King Mongkut’s University of Technology Thonburi announces major changes in the next 10 years (2019-2029) under the concept ‘Transforming society. Defining the future’ for sustainable development focusing on 6 initiatives.

1. พัฒนากำลังคนและเร่งสร้างพันธมิตรสำหรับอนาคต

(Developing human resources and accelerating partnerships for the future)

2. ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

(Digital transformation)

3. ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทำหน้าที่ของตนเองภายใต้ความเป็นพลเมือง

(Effective governance and good citizenship)

4. สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต

(Inspiring future leaders)

5. มหาวิทยาลัยสุขภาพดีและยั่งยืน

(Healthy and sustainable university)

6. มุ่งสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

(Entrepreneurial university)