วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2541 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธาน เปิดป้ายชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” เนื่องในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนป้ายชื่อจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ที่มา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จฯ เปิดป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : วันที่ 18 สิงหาคม 2541. กรุงเทพฯ : ประชาสัมพันธ์ มจธ., 2541.