มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 5 ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง ในปี พ.ศ 2553 เพื่อเป็นการฉลองให้กับวาระพิเศษนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นตลอดทั้งปี และกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในปีนี้ คือ การจัดนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดี กล่าวถึง งานนิทรรศการ 50 ปี ว่า “ในงานนิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อชาว มจธ.ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารวิศววัฒนะ” ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานวิชาการ และทรงเปิดนิทรรศการรัชกาลที่ 9” ในส่วนของอาคารวิศววัฒนะนั้น เป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่รองรับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การทำงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนงานวิจัยที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

โดยอาคารวิศววัฒนะนี้ เป็นอาคารที่ได้วางแนวทางความคิดและการออกแบบหลักไว้ ตามแนวทางของ T.I.N. หรือเรียกแนวคิดนี้ว่า “อาคารนิสัยดี” โดย T หมายถึง Technology, I หมายถึง Identity และ N หมายถึง Natural ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย คือ พื้นฐานของวิชาชีพวิศวกรรม จำเป็นที่จะต้องศึกษา ปรับปรุง และคิดค้นทางด้าน Technology มีอุปกรณ์ และกิจกรรมมากมายของเทคโนโลยี ขณะเดียวกันคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นเอกลักษณ์เริ่มแรกในการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 50 ปี ดังนั้นเอกลักษณ์ (Identity) ของอาคารจะต้องเรียบง่าย มั่นคง สมถะ ไม่แปลกแยก เช่นเดียวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ในส่วนสุดท้าย Natural หรือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ความเขียวชอุ่มของธรรมชาติ การใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติทั้งหลายจะต้องประมวลเข้าในอาคารแห่งนี้

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารวิศววัฒนะแล้วนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา ประธานการจัดงานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ภายในงานมีการจัดแสดงทั้งผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากทั้งนักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ซึ่งผลงานเด่นที่อยากให้ได้ชมกัน อาทิ Biobrick: เลโก้แห่งชีวิต เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเสริมกระบวนการทางความคิด, อัญมณีเทียม ที่ผลิตจากทรายท้องถิ่น มีความงามราวกับของจริง และคุณภาพเทียบได้กับแก้วคริสตัล, Air Car เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอากาศอัด พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และ Self Balancing Robot หรือ หุ่นยนต์ต้นแบบในการช่วยเหลือผู้พิการที่มีปัญหาการทรงตัว เป็นต้น ท่านสามารถชมผลงานเหล่านี้ และอีกมากมายได้ในงาน โดยการจัดแสดงผลงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1: ประวัติ มจธ. กลุ่มที่ 2: โครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ กับ มจธ. กลุ่มที่ 3: นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มที่ 4: ผลงานเด่นใน 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และ กลุ่มที่ 5: มหาวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากส่วนจัดแสดงผลงานแล้ว ยังมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมชมงานได้มีส่วนร่วมอีกด้วย ได้แก่ การแข่งขันวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การสมัครเข้าร่วมค่าย 2B-KMUTT และแนะแนวหลักสูตรการศึกษาสาขาต่างๆ เป็นต้น

จากความพร้อมทั้งด้านอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ “วิศววัฒนะ” และความพร้อมทางด้านผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าก้าวต่อๆ ไป นับจากปีที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้น จะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความมั่นคง และพัฒนาไปอย่างยั่งยืน สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี และการวิจัยอย่างแท้จริง ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี