ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี (วทธ.) ชุดแรก
อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการ
อาจารย์สมพงษ์ ปัญญาสุข รองผู้อำนวยการ
อาจารย์สุนทร ศรีนิลทา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประสาธน์ กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายธุรการ
อาจารย์อุบล จันทกมล หัวหน้าฝ่ายบริการ