24 มิถุนายน 2503
อนุมัติสร้างโรงอาหารชั่วคราวของวิทยาลัย เนื้อที่ 144 ตารางเมตร ต่อจากที่มีอยู่เก่า ตั้งอยู่บริเวณสวนสุขภาพ โรงอาหารใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ และเป็นโรงฝึกงานด้วย