พระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ประดับดาราไอราพต ดารานพรัตนราชวราภรณ์ ทรงสะพายพร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลฌิยง ตอนเนอร์ ชั้น กร็องครัวซ์ ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ พระหัตถ์ขวาทรงถือธารพระกร

22 ตุลาคม 2525

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสักการะบูชาในโอกาสครบ 180 ปี แห่งวันพระราชสมภพ (18 ตุลาคม 2527) และ 25 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาเขตธนบุรี (4 กุมภาพันธ์ 2528)

11 ตุลาคม 2527

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตธนบุรีขอพระราชทานพระกรุณาแล้ว

25 ธันวาคม 2527

ลงนามในสัญญาปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประติมากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากร

2-8 กุมภาพันธ์ 2528

คณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งมีอาจารย์ อุบล จันทกมล เป็นประธานได้จัดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาเขตธนบุรี เพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการพระบรมราชานุสาวรีย์อย่างเป็นทางการเป็น ครั้งแรก

25 กรกฎาคม 2528

นายพิชัย พันธวงศ์ เริ่มก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

7 สิงหาคม 2528

คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากร ตรวจดูหุ่นดินรอบสุดท้าย

14 กันยายน 2528

อาจารย์นนทฤทธิ์ ศโรภาส และคณะมาทำพิธีบวงสรวงเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 พฤศจิกายน 2528

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 09.09 น.

1 ธันวาคม 2528

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรมดำเรียบร้อยแล้วขึ้นแท่นประดิษฐาน

7 ธันวาคม 2528

อาจารย์นนทฤทธิ์ ศโรภาส และคณะพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

9 ธันวาคม 2528

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 และทรงเปิดสำนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18 สิงหาคม 2529

เริ่มจัดงานวันวิทยาศาสตร์ไทย ณ สถาบัน ฯ และต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ได้ดำเนินการเชิญชวนวางพวงมาลา เนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ และจัดต่อ ๆ มาเป็นประเพณีทุกปี