17 ธันวาคม 2526 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นศาสตราจารย์คนแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี