มจธ. จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming society. Defining the future.

ด้วยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ 60 ปี จากบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้สร้างความโดดเด่นทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรที่เก่งอย่างมืออาชีพ และยืนหยัดบนความถูกต้อง เป็นผู้นำริเริ่มร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดมา รวมถึงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ โครงการหลวง โดยการนำเอาความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ และปฏิบัติในสิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในโอกาสสำคัญนี้ มจธ.จึงประกาศความพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาคู่งานวิจัย และนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทำงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ มีงานวิจัยที่ตอบโจทย์จริงของสังคม ภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SEP: Sufficient Economy Philosophy for Sustainable Entrepreneurial University บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนตามแนวทาง 6 Initiatives ดังนี้

 1. พัฒนากำลังคนและเร่งสร้างพันธมิตรสำหรับอนาคต (Developing human resources and accelerating partnerships for the future)
 2. ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital transformation)
 3. ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทำหน้าที่ของตนเองภายใต้ความเป็นพลเมือง (Effective governance and good citizenship)
 4. สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต (Inspiring future leaders)
 5. มหาวิทยาลัยสุขภาพดีและยั่งยืน (Healthy and sustainable university)
 6. มุ่งสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (Entrepreneurial university)

นอกจากนั้นแล้วตลอดช่วงเวลาการฉลอง 60 ปี มจธ. มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี มจธ. ที่เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน แบ่งกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา
 2. กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน
 3. กลุ่มกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
 4. กลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 5. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้แก่ การเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ กิจกรรม Open House และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เช่น จักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน และ 60 km KMUTT Virtual Run เป็นต้น

โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถติดตามกิจกรรมได้ผ่านเว็บไซต์ 60.kmutt.ac.th