ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Postharvest Technology Conference: NPHT17) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอำบีท รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงาน ภายในงานได้จัดให้มีการอภิปรายและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ “ทิศทาง Value Chains ของสินค้าเกษตรไทยในตลาด CLMV” โดย ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร อุปนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร “การจัดการสินค้าเกษตรในตลาดค้าส่ง” โดย พล.อ.อ.ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์ รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Postharvest Safety Postharvest Biology Postharvest Logistics Postharvest Machinery ทั้งในภาคบรรยาย ภาคนิทัศน์ ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรพิเศษ

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว 4 หัวข้อ ได้แก่ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ พืชสวน และอาหาร แก้ไขปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวตลอดสายโซ่อุปทาน (Postharvest Safety), การวิจัยด้านชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Biology), การวิจัยเพื่อลดความสูญเสียของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวในเรื่องระบบการจัดการและระบบการเก็บรักษาของผลิตผลทางการเกษตร ตั้งแต่ในแปลงปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การขนส่ง จนไปถึงตลาดปลายทาง (Postharvest Logistics), และงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Machinery) ภายในงานมีการอภิปรายและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการวิจัย อันจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ