เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้ร่วมหารือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศอินโดนีเซีย และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CRISU-CUPT) ร่วมกับนายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินโดนีเซีย และอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจาก 27 สถาบัน ณ ห้อง Seminar 1 ชั้น 2 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ