ครั้งหนึ่งในความทรงจำ เข้าเฝ้าถวายพวงมาลัยข้อพระกร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จพร้อมด้วย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2534 ณ มจธ.

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่ 6 ส่วนนักศึกษา