ตลอดเวลากว่า 20 ปี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
มาอย่างต่อเนื่อง
ดีใจที่วันนี้ชาว มจธ. และสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้
และยืนยันจะทำอย่างต่อเนื่อง
60 ปี มจธ. สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้บริหารศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(EESH)