“อยากทำก็ทำเลย”
ปีที่น้ำท่วมใหญ่ ได้มีโอกาสเป็นมดอาสากับมหาวิทยาลัย
แล้วก็เกิดความคิดที่ว่า แล้วช้างที่อยุธยาจะทำยังไง
เลยรวมตัวกันออกเงินจ้างรถตู้ไปสุรินทร์ (บ้านเพื่อน ตอนนั้นมีงานช้างที่สุรินทร์พอดี)
เปิดกล่องหาเงินไปช่วยช้างที่อยุธยา

นางสาวเกศริน ถั่วทอง
นักศึกษาเก่าภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รุ่น 15
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี