ความประทับใจที่ครั้งหนึ่ง ได้ร่วมอุปสมบทหมู่
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 18 ตุลาคม 2561
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต บรรจบครบ 150 ปี
ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

ดร.พร้อมพงษ์ ปานดี
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.