สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.28 FEB 1975 with the compliments of information section British Embassy bkk 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพแห่งความทรงจำ | จากสถาบันสู่มหาวิทยาลัย
Go to Top
X