ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)

กองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่านสามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการนี้

ช่องทางการชำระเงิน

ระบบ e-Donation (โปรดสแกน QR code เพื่อบริจาค)
QR Code

ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงการบริจาคสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

** เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน โปรดส่งหลักฐานการบริจาคเงินพร้อมแบบฟอร์มบริจาคฉบับนี้ให้ ** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0 2470 8094
โทรสาร 0 2470 8112
อีเมล support.kmutt@kmutt.ac.th

เคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet Banking

KMUTT Donation Accounts

บริจาคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • เคาน์เตอร์สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 2470 8407
  • เคาน์เตอร์กลุ่มงานการระดมทุน ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 2470 8094
  • เงินสด
  • เช็ค/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.

กลุ่มงานการระดมทุน มจธ. โทรศัพท์ 0 2470 8094 โทรสาร 0 2470 8112 อีเมล support.kmutt@kmutt.ac.th

สำนักงานคลัง มจธ. โทรศัพท์ 0 2470 8407 โทรสาร 0 2470 8118 อีเมล treasury@kmutt.ac.th